Careyn
Jaarverslag
2023

Open jaarverslag

Voorwoord

Het afgelopen jaar heeft Careyn zich opnieuw ingezet om zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te bieden aan haar cliënten en hun naasten. Dit doen wij in een tijd van voortdurende uitdagingen waarmee de ouderenzorg wordt geconfronteerd. De vergrijzende bevolking in combinatie met de toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en de druk op de financiën blijven belangrijke vraagstukken die om innovatieve oplossingen vragen. Als zorgorganisatie staan we voor de uitdaging om deze complexe problemen aan te pakken en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg hoog te houden. We geloven dat door samen te werken, te innoveren en te investeren in onze medewerkers en technologie, we in staat zullen zijn om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden en de zorg te blijven bieden die onze cliënten verdienen.

Het afgelopen jaar stond bij Careyn ook in het teken van een aantal wisselingen in de Raad van Bestuur. Wij spreken op deze plek graag onze dank en waardering uit voor voormalig bestuursvoorzitter Marco Meerdink, die Careyn na ruim zes jaar per 1 november 2023 verlaten heeft. Ook bedanken wij lid RvB Ronald Thijs die Careyn per 1 april 2023 verlaten heeft en zijn ad interim opvolger Henri Janssen. Chantal Beks en ikzelf zijn vereerd dat we het stokje van hen mogen overnemen en de komende periode bestuurlijk mogen zorgdragen voor deze prachtige organisatie.

Vanzelfsprekend willen we op deze plek in het bijzonder onze medewerkers, vrijwilligers, naasten en cliënten bedanken voor hun onvermoeibare inzet, toewijding en vertrouwen in Careyn. We kijken ondanks de uitdagingen waar we voor staan met optimisme naar de toekomst en zijn ervan overtuigd dat we deze samen met al onze collega’s en cliënten met vertrouwen tegemoet kunnen zien!


Raad van Bestuur Careyn

Mark van Houdenhoven & Chantal Beks

 

Facts & Figures

We leverden in 2023 wijkverpleging en verpleeghuiszorgOnze zorg- en dienstverlening voor het kernwerkgebied VVT organiseerden we in vier districten, hieronder weergegeven. Op onze website vind je een overzicht van onze intramurale locaties, extramurale regio’s, Dag Activiteiten Centra (DAC’s) en thuisbegeleiding.

 

 

Meer over onze locaties

Raad van Bestuur

Leden Raad van Bestuur:

 • De heer M.W. Meerdink, voorzitter (afgetreden per 01-11-2023)
 • De heer M. Van Houdenhoven, voorzitter (per 01-11-2023)
 • De heer R.A.M. Thijs (afgetreden per 01-04-2023)
 • De heer H.J.B. Janssen (per 01-04-2023 t/m 31-12-2023)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kende op 31 december 2023 zeven leden en was gedurende het jaar als volgt samengesteld:

 • De heer mr. H.J. Bolhaar, voorzitter
 • Mevrouw drs. A.G.M. Loomans
 • De heer prof. dr. R.J. van Marum
 • Mevrouw mr. M.D.B. Schutjens
 • Mevrouw drs. M.A. de Vries RC
 • De heer drs. D. van Riet
 • De heer drs. E. Klunder

Samen

01

Medewerker op 1

02

Innovatie

03

Duurzaamheid

04

Leren en Ontwikkelen

05

Kwaliteit

06

 

 

Samen

 

In de zorgsector speelt samenwerking een cruciale rol. Het opbouwen en versterken van relaties met diverse partijen, zoals ketenpartners, scholen, vrijwilligers en buurtbewoners, is van onschatbare waarde in een wereld die voortdurend verandert. Het vermogen om onszelf aan te passen wordt vergemakkelijkt wanneer we dit samen doen. Door elkaar te ondersteunen, kunnen we een warme en veilige omgeving creëren voor zowel onze medewerkers als onze cliënten. Samenwerking draagt daarbij niet alleen bij aan de kwaliteit van zorg, maar ook aan het gevoel van gemeenschap. In het jaar 2023 zijn er dan ook diverse langdurige samenwerkingsverbanden gevormd om deze missie te ondersteunen.

Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord

In de regio Westland-Schieland-Delfland hebben zorgpartijen, gemeenten en zorgverzekeraar DSW begin februari 2023 een ‘regionaal integraal gezondheidsakkoord’ ondertekend. Het akkoord moet ervoor zorgen dat minder mensen een beroep op de zorg gaan doen. Dat is nodig omdat de cijfers er niet om liegen: het aantal 80-plussers zal in de regio de komende twintig jaar verdubbelen. Ondertussen zal het aantal zorgprofessionals in het gunstigste geval gelijk zal blijven. Daarvoor moet worden gezocht naar “oplossingen die buiten de gebaande paden liggen en waarbij de behoeften van de inwoners centraal staan”.

Lees meer

Met ONUe de juiste specialistische zorg op de juiste plek

Op donderdag 6 april werd op Nieuw Tamarinde de samenwerkingsovereenkomst tussen Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn (ONUe) en zorgorganisatie ZorgSpectrum ondertekend. Hiermee zet het ONUe de volgende stap op weg naar toekomstbestendige ouderenzorg.

ONUe is een netwerk van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en gedragswetenschappers werkzaam bij Careyn, AxionContinu, De Rijnhoven en ZorgSpectrum, die in de eerstelijn zorg verlenen aan kwetsbare ouderen op verzoek van de huisarts. Met deze samenwerking is ONUe één centraal aanspreekpunt voor andere zorgverleners.

 

Lees meer

Samenwerking Utrechtse Wijkverpleging

Ook in Utrecht is de vraag naar thuiszorg erg groot. Niet alleen omdat we ouder worden en verpleegzorg nodig hebben, maar ook omdat er steeds meer ziekenhuiszorg thuis kan. De wijkverpleging heeft daarin een cruciale rol. In Utrecht sluiten Careyn, AxionContinu, Buurtzorg, De Rijnhoven, ExpertCare en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een convenant om meer samen te werken. Zo wordt de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk benut.

 

Lees meer

Wijkverpleging & Huisartsen

Utrecht Noordwest

Ook in deze regio ontstond er in juni een samenwerkingsverband met zorgorganisatie De Rijnhoven en huisartsenorganisatie RegiozorgNU. Allemaal met het doel om meer en beter samen te werken vanuit de gezamenlijke visie om goede zorg voor thuiswonende ouderen te kunnen blijven bieden. Zo werd het het project ‘Toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis in de regio Utrecht Noordwest’ gestart. Daarin spreken zij met elkaar af de zorg rond kwetsbare ouderen beter op elkaar af te stemmen en te coördineren. Zo zullen zij elkaar sneller informeren als de situatie bij een kwetsbare cliënt verandert.

Maar ook de aanmelding van nieuwe cliënten zal door de nieuwe samenwerking makkelijker en sneller gaan. Daarnaast bespreken de organisaties wat zij passende zorg vinden, bijvoorbeeld op het gebied van ADL-zorg en medicatie. Sam Siemssen, directeur-bestuurder RegiozorgNU: “Al die maatregelen tezamen zullen ertoe bijdragen dat kwetsbare ouderen ook in de toekomst passende, goede en tijdige zorg kunnen krijgen”.

De organisaties hebben afgesproken volgens één benadering te werken. Daarin staat centraal dat mensen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen nemen. Ze stimuleren de veerkracht van de oudere en diens naasten. Voor het bepalen van de meest passende zorg is de benadering uit het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen uitgangspunt: ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. Anja Jonkers was toentertijd directeur van die regio: “We moeten veel meer gebruik maken van moderne technologieën en de naasten bij de zorg rond de ouderen betrekken. Daarmee voorkomen we ook dat ze naar een verpleeghuis moeten verhuizen.” Marjolein Zanen, bestuurder van De Rijnhoven, voegt hieraan toe: “Met goede onderlinge afspraken en een benadering die ondersteunt om zelfredzaam te blijven, kunnen ouderen langer en prettiger in hun eigen omgeving blijven wonen en hun leven inrichten zoals ze gewend zijn”.

De betrokken organisaties zijn onder andere actief in omgeving Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Leidsche Rijn.

Coach voor bewoners woonservicegebied De Vloot

Zes organisaties die betrokken zijn bij het woonservicegebied De Vloot in Maassluis hadden in november een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zij willen daarmee zorgen voor een betere leefomgeving, vooral voor de kwetsbare bewoners. Die kunnen er dan langer zelfstandig blijven wonen en meedoen aan de maatschappij. Ook op andere plekken komen dit soort lokale samenwerkingsverbanden voor. Maar in Maassluis introduceerden we samen met de partners een belangrijke, verbindende schakel: de Vlootcoach.

 

Lees meer

Geriatrisch Expertise Centrum regio Woerden


In de regio Woerden is er in de afgelopen jaren gewerkt aan het initiatief om een geriatrisch expertisecentrum op te zetten. Samen met collega’s van betrokken organisaties is achter de schermen al een hoop vooruitgang geboekt. Midden februari was de pilot hiervoor gestart.


Geriatrisch expertisecentrum initiatief van ZorgSamen

In 2019 startte het samenwerkingsverband van Careyn, Fundis, Hagro (huisartsen) Woerden, RegiozorgNU en Altrecht en het St. Antonius Ziekenhuis onder de naam ‘ZorgSamen’. Andere lokale zorgaanbieders en de gemeente Woerden zijn eveneens nauw betrokken. Zo bundelen we kennis, ervaring en middelen om te komen tot passende zorg voor regio Woerden.

De gezamenlijke ambitie is om multidisciplinaire, specialistische zorg aan te bieden aan ouderen die steeds langer thuis wonen. Daarbij horen ook verbeterde ervaren kwaliteit van leven, verbeterde ervaren kwaliteit van zorg en lagere zorgkosten.

Pilot van start

De pilot bestond uit een samenwerking tussen een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist. “We zijn begonnen met een klein aantal cliënten in één huisartsenpraktijk. De komende periode wordt het aantal huisartsen en cliënten verder opgeschaald,” vertelt Ingrid Janssen, projectleider.

“In deze eerste fase toetsten we de cliëntreis. Ook werd bekeken wat er nodig was op het gebied van toegang tot informatie, financiering en samenwerkings-afspraken.” In de voorbereidende fase is een basisontwerp voor de cliëntreis opgesteld. “We hebben kennis opgehaald vanuit vergelijkbare, succesvolle initiatieven en op basis daarvan de aanpak aangescherpt. De aanpak is aangesloten op landelijke richtlijnen zoals het WOZO (Wonen Ondersteuning Zorg voor Ouderen), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en kaders vanuit passende zorg: langer thuis, zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.”

 

 

 

 

Medewerker op 1

 

Makkelijker, gezonder en leuker werken doen we samen, maar begint bij jezelf. We vergroten ons werkplezier en zorgen goed voor onszelf, dat maakt dat we er ook voor onze cliënten en collega’s kunnen zijn. Het is belangrijk dat we elkaar daarin als collega’s ondersteunen. Dat betekent dat we aandacht hebben voor elkaar, versterken wat goed gaat en kansen en mogelijkheden bieden om het werkplezier van alle mensen bij Careyn te vergroten. Het vergroten van het bewustzijn en het leren sturen op werkplezier zorgt ervoor dat we vrijheid ervaren in de manier waarop wij ons werk doen, energie krijgen van ons werk en het gevoel hebben dat wij ons ontwikkelen.

Aanmoedigingsprijs voor het programma Jij op 1


Op 1 februari kregen wij bij de HR Zorg Awards een eervolle vermelding voor het programma ‘Jij op 1’. De dag van het werkplezier was een feest van herkenning; iedereen die er was is er van overtuigd dat onze collega’s cruciaal zijn voor succes.

Dat ervaren wij ook zo en met het programma van ‘Jij op 1’ willen we met een tal van projecten door de hele organisatie heen en voor iedereen het werk leuker, makkelijker en gezonder maken.

Proeftuinen en projecten


We zijn voor ‘Jij op 1’ onder andere aan de slag gegaan met verschillende proeftuinen. In een proeftuin draait alles om experimenteren. Met mensen van binnen of buiten je organisatie probeer je methoden, werkwijzen uit.


Eén van die proeftuinen was Jobcrafting. Deze proeftuin had als doel om enerzijds over de verschillende doelgroepen te leren en anderzijds te ontdekken wat het instrument jobcrafting kan betekenen in het vergroten van werkplezier en de duurzame inzetbaarheid van talenten. In totaal hebben dertien medewerkers uit verschillende functiegroepen deelgenomen. Belangrijkste inzicht is dat door training bewustwording is ontstaan bij deelnemers van hun takenpakket in relatie tot hun eigen talenten en dat inzetten van hun van hun eigen talent(en) bijdraagt aan werkplezier.

Ook werd er een proeftuin Verpleegkundig leiderschap georganiseerd met het doel om persoonlijk en professioneel leiderschap te ontwikkelen. Wijkverpleegkundigen ontvangen hiervoor toerusting voor het uitvoeren van hun functie en de verwachte ontwikkelingen binnen de extramurale zorg. In totaal zijn er 45 deelnemers in drie modules getraind in vaardigheden rondom verpleegkundig leiderschap.

Careyn Vitaliteitsplatform


Het vitaliteitsplatform is een platform waar onze medewerkers terechtkunnen wanneer zij ergens hulp bij nodig hebben. Stel dat zij op fysiek of mentaal vlak niet lekker in hun vel zitten, dan kunnen ze in contact komen met een bedrijfsfysio, psycholoog, mantelzorgondersteuner, coach, of trainingen en workshops volgen.


Denk bijvoorbeeld aan workshops voor werkende vrouwen in de overgang of pensioen-informatiebijeenkomsten.
Op het platform kunnen medewerkers antwoorden krijgen op vragen, uitleg krijgen over wat deze vormen van hulp inhouden, maar ook ontdekken hoe zij de hulp kunnen inschakelen.

Vanuit onze organisatie waren we namelijk al verbonden met verschillende partijen en instanties om onze medewerkers steun te bieden. Voorbeelden hiervan zijn de HeyCoach, de Budgetcoach en de Vertrouwenspersoon. Op het vitaliteitsplatform brengen we alle informatie samen zodat collega’s op een toegankelijke, overzichtelijke en vertrouwelijke manier hulp kunnen krijgen. Het vitalititeitsplatform was begin december voor onze medewerkers gelanceerd.

Maand van het Werkplezier

Jaarlijks wordt in september de landelijke Week van het Werkgeluk gevierd. Bij Careyn geven wij daar ook graag aandacht aan; dit deden we door de hele maand september te bestempelen als Maand van het Werkplezier.

Voor de voorbereiding kwamen een kleine groep medewerkers uit onze organisatie al in juni bij elkaar om de eerste ideeën te delen. In juli haakten er meer medewerkers aan en in augustus gingen verschillende groepen aan de slag met het organiseren van de campagnemaand.

Er waren verschillende activiteiten georganiseerd in al onze regio’s. Denk onder andere aan een complimentenmuur op locaties, stoelmassages, verschillende fun challenges, online workshops over mindfullness en veerkracht, een kook-en bakwedstrijd en een pubquiz.

De Maand van het Werkplezier is goed ontvangen en we zien dat sommige activiteiten nog steeds worden uitgebreid. Zo is de complimentenmuur inmiddels op meerdere locaties te vinden.

Inspiratiereizen ‘Jij op 1’

Voor management en stafleden zijn er in oktober Inspiratiereizen. Op de bruisende locatie van Rotterdam Airport was het Land van Inspiratie opgebouwd met vijf bestemmingen: Autonoom werken, Betrokken werken, Competent werken, Zingeving en Gezond werken.

Elke bestemming had een eigen thema, met als doel inspiratie op te doen om het werk makkelijker, gezonder en leuker te maken. Een excursie-leider en een inspirator (medewerker van Careyn) leidden de deelnemers door de excursie.

In de souvenirshops op alle bestemmingen waren inspiratiekaartjes aanwezig om mee te nemen en te gebruiken tijdens overleg met de eigen teams of individuele gesprekken met medewerkers. Op deze kaartjes staan tips, leerpunten en spelletjes. De kaartjes zijn nog steeds digitaal verkrijgbaar. Met de inspiratiereizen is het programma ‘Jij op 1’ afgerond met als resultaat dat het zichtbaar en voelbaar onderdeel uitmaakt van ons dagelijks werk.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Innovatie

Bij Careyn zetten we innovaties in om het werk van onze collega’s leuker, makkelijker en gezonder te maken en meer cliënten te kunnen helpen met dezelfde groep collega’s. Met onze innovaties willen we merkbaar impact hebben voor onze cliënten, collega’s en omgeving. Daarom moeten de innovaties schaalbaar en breed toepasbaar zijn. De innovaties waar we aan werken hebben we onderverdeeld in drie thema’s: zorg, collega en wij en de omgeving.

Thema

Zorg

De slimme pillendoos


Bij onze zorg vinden we zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen regie belangrijk. Daarnaast hebben we aandacht voor het welbevinden van onze cliënten in hun thuisomgeving en bieden we ook zorg op afstand aan. De slimme pillendoos Medido is daar een voorbeeld van. Deze oplossing is niet nieuw meer is voor ons, want we zetten de medicijndispenser al sinds 2020 in om onze cliënten te helpen zelfredzaam te blijven. 

Bij een Medido wordt een baxterrol door de zorgmedewerker in het apparaat geplaatst. Vervolgens geeft de ‘medicatiedispenser’ (vrij vertaald als medicijnuitdeler) de juiste zakjes met medicatie op de juiste tijdstippen uit. Is het tijd om de medicatie in te nemen, dan geeft de Medido een duidelijk alarm. Het biedt de cliënt dus veel gemak en zekerheid. Juist omdat de afhankelijkheid van ‘de zorg’ afneemt worden cliënten zelfredzamer en ervaren ze veel meer zelfstandigheid. Careyn en de collega’s in de wijkverpleging die al bekend zijn met de Medido zien dan ook de grote meerwaarde ervan in.

Wist je dat…

er in 2023 zo’n 674 cliënten gebruik hebben gemaakt van de Medido, waarbij 91% van onze wijkteams de oplossing heeft ingezet?

 Lees meer data

Interview over de Medido in 'Zorg van Nu'

De slimme pillendoos helpt onze thuiszorg collega’s om meer cliënten te helpen. Sommige wijkteams zetten zelfs meer dan tien of vijftien Medido’s in. Maar hoe ziet dan eruit? En wat kom je allemaal tegen? Wijkverpleegkundige Laila en programmamanager innovatie Samantha vertellen hier meer over in een interview met ‘Zorg van Nu’.

Lees meer

Makkelijker maken om de Medido in te zetten

Met de groeiende behoefte voor de Medido worden er veel van deze Medido’s aangevraagd door onze collega’s. Alleen nam zo’n aanvraag wel weer tijd in beslag: collega’s moesten gegevens overtypen van het ene systeem in het andere, denk aan een systeem zoals ONS Nedap. Om tijd te besparen hebben we een koppeling gemaakt tussen ONS Nedap en Medido. Zo kunnen onze collega’s een Medido aanvragen door middel van een vragenlijst in het Electronisch Cliënten Dossier, wat kostbare tijd bespaart.

Programmamanager Innovatie Gabrielle Ribbens: “In een ideale wereld kan alles via één systeem. Dat is helaas niet mogelijk, maar het koppelen van ONS Dossier en het aan- en afmelden van de Medido brengt ons wel een stap dichterbij. Innovaties inzetten hoort makkelijk te zijn en met de koppeling wordt het inzetten van de Medido makkelijker en sneller.”

Onze wijkverpleegkundige collega’s Laila en Kimberley testten de nieuwe werkwijze uit en vertelden wat zij ervan vonden. “Het is minder foutgevoelig”, geeft Laila van wijkteam Brielle aan. “En ook de controlevraag aan het eind is nuttig. Dit helpt om te checken of alle aanpassingen zijn gedaan in ONS”. Kimberley van wijkteam Breukelen vult aan dat er geen gegevens meer overgenomen hoeven te worden en dat het dus veel vlotter gaat. “Het scheelt mij toch 5 minuten per aanvraag.”

Beeldzorg


Videobellen, dat hebben we allemaal weleens gedaan. We doen dat nu ook bij Careyn, met onze cliënten die nog thuis wonen. Op die manier kunnen we sommige zorgvragen op een andere manier afhandelen waarvoor we voorheen op thuisbezoek gingen. Bij het innemen van medicatie bijvoorbeeld, of het helpen bij dagstructuur, is het soms al voldoende als we alleen even meekijken met de cliënt.

‘Digitale Zorgroute’

In de afgelopen twee jaar hebben we ‘beeldzorg’ uitgetest bij Careyn in de vorm van een ‘Digitale Zorgroute’ in Nissewaard. In deze route leveren we zorg via een speciale ouderenproof tablet genaamd de Compaan. Het is goed bevallen, bij onze cliënten en bij onze collega’s. Cliënten hoeven niet te wachten op een bezoek van de zorg, blijven meer zelfstandig en de zorg voelt net zo dichtbij. Collega’s die graag hun werk doen, maar voor wie het fysiek zwaar is, kunnen zo toch zorg verlenen. En we kunnen zo meer cliënten helpen. Zo leveren we de juiste zorg op de juiste plek.

Daarom wilden we graag in de hele (extramurale) organisatie met ‘beeldzorg’ aan de slag. Dat hebben we zorgvuldig voorbereid, door goed te kijken naar de processen, goede voorbeelden in het landen en ervaring vanuit de leverancier. Op 7 november gingen de digitale teams van Utrecht en de Zuid-Hollandse eilanden live met deze verbeterde werkwijze. Vanaf dat moment konden al onze cliënten in deze regio’s gebruik maken van beeldzorg. In 2023 maakten meer dan 50 cliënten al gebruik van beeldzorg en dit aantal blijft groeien.

“Het is fijn werken in het Digitale team”


Petra Zegwaard werkt al meer dan tien jaar in het wijkteam van de Handëllaan, Delft. Door wat lichamelijke klachten was ze even uit de running, maar ze kon gelukkig terecht bij het digitale team in de regio. En met veel plezier vertelt ze enthousiast: “Het is fijn werken vanuit huis, want dat maakt het rustiger op lichamelijk gebied.”

In de regio van Petra heeft het digitale team momenteel zo’n twintig cliënten, met zorgmomenten verdeeld over de hele week. “Sommige mensen hebben drie keer per week zorg, sommige wel elke dag zorg. 

Qua zorg kun je dan denken aan bijvoorbeeld het controleren van medicatie. De cliënten worden dan gevraagd om het medicatiezakje in beeld te laten zien zodat de gegevens kunnen worden gecheckt. En dan neemt de cliënt de medicatie ‘samen’ in via het beeld. “Maar we hebben ook cliënten waarbij we nagaan of ze zich al hebben gedoucht. Dan bellen we even en spreken dan af om daarna terug te bellen om te kijken of het is gelukt. Sommigen zijn namelijk wat slechter ter been, maar willen en kunnen dan toch zelf douchen”, vertelt Petra. Daarbij heeft het digitale team veel contact met het wijkteam, waarbij ze ook contactpersoon is voor de EVV’ers van de wijkteams. “Belangrijk om te blijven evalueren hoe het gaat.”


“Ook de cliënten vinden beeldzorg fijn.”

Volgens Petra lijkt beeldzorg ook een stukje meer tijd te geven. “Gevoelsmatig voelt contact via beeld misschien ietsjes langer dan wanneer je daar fysiek bent. Zo hoef je bijvoorbeeld geen spullen voor te bereiden of je jas uit te doen. Hoe dan ook, de mensen zijn echt blij als je belt. Zeker wanneer ze nog maar een of twee keer per week zorg hebben, dan vinden ze het toch leuk om iemand te zien. Ook al is het maar op beeld.”

Petra werkt nu weer deels in het wijkteam en deels in de beeldzorg. “Het is echt allebei leuk. Het gaat om de contacten die je hebt.”

Zelfredzaamheidspakket

In 2023 zijn alle 110 wijkteams aan de slag gegaan met het zelfredzaamheidspakket. Dit pakket bestaat uit simpele hulpmiddelen om de zelfredzaamheid van cliënten thuis te verhogen.

We kwamen erachter dat sommige cliënten niet weten welke hulpmiddelen er allemaal zijn en dat het bestellen van deze hulpmiddelen voor de cliënt soms ingewikkeld was. In de voorgaande jaar waren we een pilot gestart om de juiste vorm van een hulpmiddelenkoffer te ontwikkelen. Zo hadden we verschillende modellen getest. Na een evaluatie hebben we in samenwerking met Medipoint het definitieve Zelfredzaamheidspakket ontwikkeld voor al onze wijkteams.

Als wijkteam kun je zelf kiezen voor een tas of een koffer, afhankelijk van het meest gebruikte vervoersmiddel in de regio. En via een informatiewaaier en handige QR-codes, kunnen wijkteams gemakkelijk hulpmiddelen bestellen voor de cliënt. Op deze manier maken we het werk van medewerkers makkelijker en helpen we cliënten meer zelfredzaam te zijn. 

Lancering van de zelfredzaamheidkoffers

Leerlingen ‘unboxen’ de hulpmiddelenkoffer

De meerwaarde voor onze cliënten

Nieuwe Wond App voor Wondteams

Alle wondteams waren per 1 januari overgegaan naar een nieuwe wond app van ONS NEDAP. De overstap naar de app is wederom het resultaat van de nauwe samenwerking tussen onze wondexperts.

“Het is echt een gezamenlijk project”, vertelt Rietje Klievink, verpleegkundig specialist wondzorg van Utrecht Stad en Utrecht West. “Belangrijk om te benadrukken, want het is best bijzonder hoe we als wondteams uit verschillende regio’s elkaar helpen om de kwaliteit van wondzorg te verbeteren.”

Met de wond app kun je het totale wondproces in kaart brengen, zoals een anamnese doen, een wondoverzicht opstellen, een wondbehandelplan maken, de voortgang bijhouden én evalueren. Zo bevat de app alle modules van het wondproces, wat erkend is vanuit het landelijk vastgesteld protocol.

“Maar er zijn nog veel meer voordelen”, vertelt Rietje; “de app zorgt voor meer effectiviteit, efficiëntie en verbinding. Dit is handig voor onze wondexperts, bestaande uit wondverpleegkundigen, wondconsulenten en verpleegkundige specialisten wondzorg. Iedereen die bij de dossiers zou moeten kunnen, kan er nu bij.”

Volgens Ria bevordert de app vooral de samenwerking: “De wijkverpleegkundige of verzorgende bezoekt de cliënt en maakt vervolgens een foto van de wond. De coördinatie en de monitoring om de wond snel dicht te krijgen wordt altijd gedaan door de wondexperts. Rietje kan nu op afstand de foto’s bekijken en nagaan wat het vervolgplan kan zijn.”

Direct vanuit het dossier werken

Doordat de NEDAP wond app is geïntegreerd in het elektronisch dossier, kunnen de drie wondteams op dezelfde werkwijze werken. Rietje: “Hierdoor kunnen we makkelijker samenwerken en inzicht krijgen in het wondzorgproces van de cliënt.”

Voorheen werkten de wondzorgteams uit Utrecht Stad en Utrecht West al met een wond app, maar deze was niet geïntegreerd in het huidige dossier. “Hierdoor moesten we al onze bevindingen in twee systemen invullen, met het risico op fouten maken. Het is juist belangrijk dat de administratieve lasten van de wondexperts en zorgmedewerkers beperkt blijven”, vertelt Lia.

“Een ander belangrijk voordeel is dat we vanuit de wondzorg app gemakkelijk verantwoordingsrapportages Regie Wondzorg uit kunnen draaien voor de zorgverzekeraars. Voorheen moesten we dus de benodigde info uit verschillende systemen halen. Dit werkt veel efficiënter.”

Volgens Rietje is wondzorg een belangrijk aspect van ieders werk. “Daarom is die verbinding met de teams en de wondcontactpersonen zo belangrijk. Eens per maand hebben we ook overleg met de wondcontactpersonen om alle mensen met wonden door te spreken. Als wondverpleegkundigen hebben we een regiefunctie vanuit de zorgverzekeraar. Daardoor moeten we vinger aan de pols houden.”

Uiteindelijk zijn zowel Lia als Rietje het eens dat de app voor iedereen natuurlijk even wennen is. “Maar we merken nu al dat de app voor een fijn en logisch systeem zorgt.”

Leefpatroonmonitoring

Langer thuis door de inzet van leefpatroonmonitoring bij VPT-cliënten

Careyn is begin 2023 van start gegaan met het aanbieden van zorg en ondersteuning via het Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk. VPT wordt veelal geboden aan alleenstaande ouderen met dementie, die door intensieve samenwerking en begeleiding  langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De medewerkers van het VPT-team spelen hierbij een grote rol, maar zij kunnen uiteraard niet op ieder moment aanwezig zijn bij de client. Omdat het gebruik van de standaard alarmknop vaak niet meer mogelijk is door deze doelgroep, is gezocht naar passende technologische ondersteuning. In deze zoektocht is Careyn uitgekomen bij de inzet van leefpatroonmonitoring.

Wat is leefpatroonmonitoring?

Leefpatroonmonitoring is een slim systeem dat het leefpatroon van de client registreert. Bijvoorbeeld wanneer iemand op staat. Of wanneer iemand in de keuken is of op welke tijden iemand de deur uit gaat. Dat is nogal wat. Maar dat doen we niet voor niets. Want als er een afwijkend patroon zichtbaar is, dan gaat er via een digitale app een melding naar Careyn en de mantelzorger.

Hoe zet Careyn leefpatroonmonitoring in?

Bij de inzet van leefpatroonmonitoring werkt Careyn samen met leverancier Sensara. Om het leefpatroon van een client inzichtelijk te maken worden er door Sensara in de woning op verschillende plekken sensoren opgehangen. Dit zijn kleine, witte, onopvallende kastjes. Dit geheel aan sensoren brengt alle bewegingen binnenshuis goed in kaart.

Hoe zijn de ervaringen tot nu toe?

Eind 2023 werd leefstijl monitoring bij zo’n 35 cliënten en door 14 VPT teams ingezet. De medewerkers van alle VPT teams zijn getraind en op basis van de inzichten en alarmen hebben we al meerdere keren tijdig hulp kunnen bieden na een val door een client. Ook stelt het Careyn in staat om het zorgplan aan te passen wanneer bijvoorbeeld wordt gezien dat een client niet meer buiten komt, geen gebruik meer maakt van de keuken of juist opvallend vaak de WC bezoekt. Bij de inzet van leefpatroonmonitoring is ook een grote rol weggelegd voor de mantelzorger: zij zijn het eerste aanspreekpunt dat wordt gebeld bij een alarm. Het is voor de VPT teams soms nog best wel zoeken naar een optimale samenwerking met de mantelzorgers, maar deze beweging is wel in lijn met de beweging die Careyn wil maken om de familie een grotere en vaste rol in het zorgproces te geven. En zo werken we stapje voor stapje samen aan een fijn en veilig thuis voor ouderen. 

Thema

Collega

Ambassadeurs Innovatie

In het jaar 2022 waren we gestart met het programma Ambassadeurs Zorgtechnologie mede dankzij de subsidie vanuit het regionale programma Zorgtechnologie vanuit Utrechtzorg. In het jaar 2023 zijn er zestien collega’s die zich inzetten als Ambassadeurs Zorginnovatie. Het belangrijkste doel is om met elkaar meer te leren en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van technologie binnen de ouderenzorg. En omdat de ambassadeurs ervaren dat innovatie verder gaat dan alleen zorgtechnologie, hebben ze daarom hun naam veranderd naaar: Ambassadeurs Innovatie. 

Koers bepalen

Afgelopen februari kwamen alle ambassadeurs uit de districten bij elkaar voor de gezamenlijke kick-off in de Lichtenfabriek in Gouda. De dag stond in het teken van kennismaken met elkaar, koers bepalen voor het komende jaar en kennis opdoen over innovatie, Positieve Gezondheid en inspirerende werkvormen. Iedereen was erg positief over de bijeenkomst. Als Programmamanagers Innovatie willen we samen met onze collega’s ervoor zorgen dat we een innoverende organisatie worden. Hiermee bedoelen we een organisatie, die vanuit problemen kijkt naar passende oplossingen. Oplossingen waarmee we onze bewoners en cliënten kunnen ondersteunen in hun hulpvraag en waarin zelfredzaamheid en eigen regie belangrijke onderdelen zijn. Dit doen we samen met de ambassadeurs, maar ook met al onze collega’s die al bezig zijn met het toepassen of onderzoeken van verschillende vormen van innovatie op de werkvloer.

Bekijk video

Zo’n innovatie waarmee één van de Ambassadeurs Innovatie aan de slag ging is de BBrain, een digitale klok die hardop herinneringen of reminders uitspreekt. Dan kun je denken aan reminders om te ontbijten, om je medicatie in te nemen, dat de thuiszorg vanmiddag om 13:30u langskomt, en natuurlijk ook… hoe laat het is.

Op de geriatrische revalidatie afdeling van Weddesteyn gingen ze hiermee aan de slag met hulp van ambassadeur Floor Brak. Zij is verpleegkundige op deze afdeling en ze vertelt in deze video hoe deze innovatie bij cliënten wordt ingezet, en hoe tevreden haar collega’s erover zijn.

Bekijk video

De ambassadeurs weten als geen ander dat onbekend immers onbemind maakt. Zij bedachten daarom manieren om collega’s kennis te laten maken met verschillende innovaties en ze deze vooral ook zelf uit te laten proberen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de innovatiemarkten die we op verschillende locaties organiseren.

Thema

Wij en de Omgeving

Slimme Zorg Estafette

Ook in het jaar 2023 deden wij mee aan de Slimme Zorg Estafette, een landelijk initiatief waarin je praktische kennis en ervaringen krijgt over innovaties in de zorg. De Slimme Zorg Estafette (#SZE23) wordt georganiseerd door het ministerie van VWS.

Bij Careyn houden wij ons bezig met het leuker, makkelijker en efficiënter maken van ons werk. Dit met het doel er te zijn voor onze collega’s en onze cliënten. Dit gaat goed gepaard met innovatie, want innovatie is tenslotte overal. Of het nou gaat om een elektronische bloeddrukmeter, je lichten op afstand bedienen, of de zelfscan kassa in de supermarkt; innovatie helpt om passende ondersteuning te bieden bij een bepaalde behoefte. Binnen Careyn zijn we hier op verschillende manieren mee bezig en dat delen we graag. Eén van die manieren was via online Q&A’s waarin we relevante thema’s behandelden.

Toolkit voor implementatie medicijndispenser


“Hoe kun je bepaalde technologie inzetten om knelpunten binnen je zorgorganisatie op te lossen?”. Dat was de vraag die het Vliegwiel van de Patiëntenfederatie Nederland had. Als ondersteuning bij de medicatie-aanreiking, kiezen steeds meer zorgorganisaties voor de inzet van de medicijndispenser waaronder Careyn. Om deze organisaties op weg te helpen, heeft het Vliegwel met input van verschillende zorgaanbieders de implementatietoolkit medicijndispenser ontwikkeld; speciaal voor projectleiders en anderen die de inzet van de medicijndispenser vormgeven en begeleiden.

Lees meer

 

‘Kijken, Leren en Proberen’ Lunch

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom zijn we in 2023 samen met CuraMare gestart met de KLEP-lunch. KLEP staat voor Kijken, Leren en Proberen, met een hapje en aan drankje. We kopieerden het idee van Mariëlle Hornstra in de Hoeksche Waard, waar de KLEP-lunch eerder al een succes bleek.

Waarom doen we dit?

 • Zien is geloven
 • Goed voorbeeld doet volgen
 • Uitproberen is de eerste stap naar echt iets anders doen
 • Ondertussen moet het wel ook een beetje leuk zijn en blijven

Tijdens een lunch gaan verschillende (zorg)professionals van diverse organisaties aan de slag met drie manieren waarop de zorg ook anders kan. Een paar voorbeelden van onderwerpen is hoe iedereen zelf steunkouzen kan aantrekken met de HelpSoq & Handyleggs, wat de kansen zijn van beeldzorg en hoe de zelfredzaamheidskoffer met ADL-hulpmiddelen en oogdruppelhulpmiddelen eruitziet.

De KLEP-lunches is een mooie manier om samen te werken aan doel, waarbij er verschillende contacten worden gelegd, kennis wordt uitgewisseld en inspiratie wordt opgedaan.

Duurzaamheid

Willen we een leefbare omgeving behouden voor onze cliënten, collega’s en toekomstige generaties, dan kunnen we niet om verduurzaming heen. Want helaas veroorzaakt ook onze zorgverlening en bedrijfsvoering afval, CO2-uitstoot en daarmee een negatieve belasting op milieu en klimaat. Als grote zorgorganisatie willen we maatschappelijk verantwoord ondernemen en stap voor stap minder druk leggen op het milieu.

In 2023 werkten we, conform ons beleid Duurzaamheid en Milieu 2020-2023, verder aan de volgende speerpunten:

 1. Bewustwording en inbedding in de organisatie
 2. Energie
 3. Water
 4. Afval
 5. Vervoer
 6. Eten en drinken

Wat de resultaten waren, hoe het staat met onze CO2-uitstoot en met onze Milieuthermometer Zorg certificering lees je hieronder.

Thema

Bewustwording en inbedding

Bewustwording

Duurzaamheid is een begrip dat niet bij iedereen op het netvlies staat. Een blijvend doel binnen onze organisatie is daarom om de bewustwording bij cliënten, medewerkers en bezoekers over onze duurzaamheidsinitiatieven te verhogen.

Samen communiceerden we op verschillende manieren en momenten over onze duurzaamheidsinitiatieven. Naast een uitgebreide reportage over onze duurzame gebouwen op Kijk! Duurzaam!, hebben we het thema verduurzaming opgenomen in de welkomstbijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en werden er interne audits uitgevoerd volgens het certificeringsschema van de Milieu Thermometer Zorg. Daarnaast gaven we meer toelichting over onze duurzaamheidsinitiatieven bij MT-vergaderingen en is er een Centraal Green Team opgericht van districtsdirecteuren, facility management en de programmamanager Duurzaamheid & Milieu.

Virtuele Rondleiding over Duurzaamheid

Het platform ‘Kijk! Duurzaam!’ maakte in 2023 op drie locaties een uitgebreide reportage over de maatregelen voor verduurzaming van de gebouwen en installaties. Via een virtuele rondleiding kun je een kijkje nemen achter de schermen van deze locaties.

De rondleiding was mogelijk gemaakt door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg en het ministerie van VWS in het kader van excursies verduurzaamd maatschappelijk vastgoed en uitgevoerd door Milieu Platform Zorgsector, Stimular en Kijk! Duurzaam!


Bekijk de rondleiding

‘Zorg voor Energie’

Op maandag 9 oktober startte in heel Nederland de campagne ‘Zorg voor Energie’. De 220 deelnemende zorgorganisaties vroegen hun medewerkers om actief bij te dragen aan energiebesparingen. Tegelijk werd ook het bewustzijn rond energieverspilling versterkt. Ook Careyn had zich bij de campagne aangesloten. Wat gebeurde er allemaal in die week en waarom deden wij mee? Lees het in het nieuwsbericht.


Lees meer

Thema

Energie

“Ons doel was om jaarlijks 10% eigen zonnestroom op te wekken en 2% energie te besparen.”

We hebben eigen zonnestroom opgewekt met 3030 zonnepanelen, verdeeld over de zes woonzorglocaties Nieuw Tamarinde, Weddesteyn, Hart van Groenewoud, de Ark en Maria Oord.

We hebben weer meer energie kunnen besparen in onze woonzorglocaties door de wettelijk erkende energiebesparende maatregelen uit te voeren. Denk aan: nog meer oude verlichting vervangen door ledverlichting, zonwering aanbrengen (en daardoor minder vaak airco’s gebruiken) en het isoleren van warmwaterleidingen. Daarnaast kochten we (bij vervanging) alleen zuinige wasmachines en -drogers.

Resultaten energiebesparing 2023 t.o.v. 2022


Resultaten Zonnestroom

In 2023 is 9% van de elektriciteitsbehoefte (in de woonzorglocaties) door zonnepanelen geleverd.

In 2022 waren nog niet alle panelen actief, maar in 2023 hebben de panelen voor het eerst een volledig jaar stroom opgewekt. En dat zie je terug in de cijfers. Want in 2023 is twee keer meer stroom opgewekt dan in 2022. We hebben 98% van de zonnestroom zelf gebruikt en 2% teruggeleverd. Helaas mogen we door verplichte vermogensbegrenzers op enkele locaties niet overal stroom terug leveren.

Resultaten Energiebesparing

In 2023 hebben we voor dertig intramurale locaties samen 7% minder stroom ingekocht dan in 2022 en 21% minder dan in referentiejaar 2018. Daarmee hebben we ons doel (elk jaar 2% minder) weer gehaald.

Resultaten Aardgas

In 2023 hebben 21 intramurale locaties samen 5% minder gas verbruikt dan in 2022 en 18% minder dan in referentiejaar 2018.

Resultaten Stadswarmte

In Utrecht worden zes intramurale locaties (Swellengrebel, Tamarinde, Warande, Geuzenveste, Nieuw Chartreuse, Parkwijk) verwarmd met stadswarmte, wat minder milieubelastend is. Want de CO2 uitstoot door verwarmen via dit warmtenet is circa 50% minder dan via een aardgas cv-ketel. Het warmteverbruik van de zes locaties lijkt sinds het referentiejaar 2018 niet echt te zijn veranderd, dus we onderzoeken de oorzaken, de mogelijkheden voor isolatie van de schil en de betrouwbaarheid van de registraties.

Thema

Water

Waterverbruik gedaald

Door middel van waterbesparende douchekoppen en kranen, minder toiletspoeling en meer bewustwording bij cliënten, medewerkers en bezoekers willen we water besparen.

Sinds 2018 is het waterverbruik fors gedaald. In 2023 is er een pilot voor actieve monitoring van waterverbruik afgerond op vier van onze locaties afgerond. Door deze actieve monitoring van waterverbruik kunnen we lekkages en andere oorzaken van verspilling opsporen en aanpakken.

De pilot gaf veel inzichten in waterverbruik en waterverspilling, bijvoorbeeld als gevolg van een doorlopende toiletspoeling.

Thema

Afval

In 2023 scheidden we steeds meer afval voor recycling en verbranden we minder ongesorteerd restafval

Afval scheiden bij Restaurant de Ark


Tjeerd van Delden werkt als restaurantmedewerker in de Ark, Wateringen. Hij krijgt in het restaurant veel te maken met plastic en afvalverwerking. “We krijgen in de keuken best veel te maken met plastic, vooral omdat de maaltijden in plastic bakken worden aangeleverd. Dan kun je nagaan dat we bij de middagmaaltijd en avondmaaltijd allemaal zulke bakken gebruiken. Voor het restaurant plaatsen we de bakken in keramische borden en houden we die warm.”
 
Omdat ook de kleinschalig wonen appartementen rondom de Ark ook meer aan afvalscheiding wilden doen, worden de lege plastic maaltijdbakken naar het restaurant teruggebracht.
 
We zijn in 2023 begonnen met de aanvraag en het inregelen van de speciale afvalbakken voor plastic- en drinkpakken. Tjeerd vertelt blij en enthousiast: “We hebben nu zelfs een rolcontainer voor plastic afval buiten staan. En binnenkort krijgen we ook binnen scheidingsbakken voor plastic afval. Dan is het ook voor iedereen meteen duidelijk en wordt het een normale gang van zaken. Je moet het toch weggooien. En zo hoef je er dadelijk niets extra’s voor te moeten doen qua handeling.”

“Als je die afvalbakken helemaal vol ziet met plastic, dan word ik daar blij van.”

 
Volgens Tjeerd is het een gevoel dat je iets goed doet. “Kijk, ik heb kinderen en ook kleinkinderen. En ook mijn collega’s in de keuken hebben kinderen. Uiteindelijk wil je dat het afval op de juiste manier wordt verwerkt zodat het minder impact heeft op de wereld waar zij in leven.”

Thema

Vervoer

Verduurzaming van ons wagenpark 

De doelstelling was om het wagenpark van onze organisatie te verduurzamen en het zakelijk verkeer op brandstof te reduceren.

We leasen zuinige auto’s, stimuleren thuiswerken en online overleggen, en het gebruik van openbaar vervoer en fietsen waar mogelijk. Daardoor voldeed ons wagenpark ook in 2023 aan de Milieuthermometer Zorg eisen:

 • De gemiddelde CO2 uitstoot van alle personenauto’s in eigendom en lease (teamauto’s, arbeidsvoorwaardelijke auto’s en (rolstoel)busjes) was 73 g/km (WTLP). Dat is minder dan de norm van 160 g/km;
 • 65% van de auto’s heeft een CO2 uitstoot lager dan 100 g/km. Careyn voldoet ruimschoots aan de norm van 5%;
 • Het wagenpark bestond in 2023 uit 11 elektrische auto’s, waarvan vier teamauto’s, één bestelbus voor gebruik door de huismeester (overdag) en de verpleegkundige achterwacht (in avond-, nacht- en weekeinde) en zes arbeidsvoorwaardelijke auto’s. Daarnaast is één arbeidsvoorwaardelijke auto hybride. De overige auto’s rijden op brandstof;
 • Sinds 2022 leasen we 148 elektrische fietsen die beschikbaar zijn voor medewerkers van thuiszorg en specialistische teams.

Thema

Eten en Drinken

Minder dan 20% voedselverspilling

Voor het speerpunt ‘Eten en Drinken’ kijken we altijd naar verbetermogelijkheden om minder eten te verspillen. Door jaarlijks voedselverspilling bij de warme maaltijd op negen woonzorglocaties te meten, weten dat de verspilling gemiddels minder dan 20% is.

Meer plantaardige voeding op zorglocaties


Met het koken van plantaardige maaltijden kunnen we de klimaatimpact van voeding op het milieu verbeteren. Daarom hebben we onze teams gevraagd om steeds meer met plantaardige voeding te werken.

Als zorgassistent op de Rozenhoek Hellevoetsluis, kookt Desiree regelmatig voor de bewoners van haar afdeling. Ze kiest er vaker voor om een smakelijke plantaardige maaltijd voor te bereiden. “Gezien ik zelf al jaren vegetariër ben, is het voor mij heel logisch en gemakkelijk”, vertelt Desiree met een glimlach. “Ik kook drie keer per week zonder vlees en de bewoners genieten er volop van.”

Bij de kleinschalig wonen locatie de Dierenriem is collega Carole ook al een tijdje bezig met plantaardige voeding voor de bewoners. “In het begin was het wel even wennen”, legt Carole uit. “Plantaardig koken kost de meeste mensen iets meer planning en tijd, want de recepten bestaan vaak uit meer handelingen dan enkel een stukje vlees aanbraden. Maar gelukkig zien we er steeds meer waardering voor, vanuit de collega’s en de bewoners. Zeker nu we ook bewoners hebben die vegetarisch en lactose-intolerant zijn, kunnen we meer rekening houden bij het inkopen voor de maaltijden en tijdens het koken.”

“De bewoners vinden het echt heel lekker.”

Volgens Desiree heb je ook vleesvervangers die echt heel goed zijn. “Zoals de Cordon Bleu, die smaakt naar een ‘echte’ Cordon Bleu. Uiteraard moet je bij plantaardig koken wel opletten of er niet teveel zout in zit, maar meestal gaat dat goed”.

De belangrijkste reden voor het plantaardig koken is dat het bijdraagt aan een vermindering in CO2-uitstoot. “Mooi toch als we daar een klein beetje aan kunnen bijdragen”, aldus Carole.

Overige Thema’s

Papierverbruik

Careyn koopt voornamelijk papier met EU Ecolabel. Het papierverbruik is sinds 2018 licht gedaald (o.b.v. inkoopcijfers van de intramurale locaties).

 

 

CO2 footprint

Het doel volgens de ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is om de CO2-uitstoot terug te brengen met 55% (t.o.v. 2018) in 2030 en klimaatneutraal te zijn in 2050.

In 2023 was de CO2 uitstoot van Careyn in 2023 7.115 ton, wat circa 1.000 ton lager was dan het jaar 2022 (8.122 ton). Verder was de uitstoot 36% minder dan in 2018 (zie CO2– staafdiagram). Daarbij is de CO2-uitstoot van het zakelijke en woon-werkverkeer oftewel ‘de werkgebonden personenmobiliteit’ nog niet verwerkt.

Certificering

In 2023 hebben negen grote woonzorglocaties hebben het Milieuthermometer Zorg (MTZ) certificaat zilver behouden volgens het verzwaarde certificeringsschema MTZ 6.0.

Verder hebben negen middelgrote locaties zich middels bijeenkomsten, checklijsten en interne audits voorbereid op het MTZ-niveau brons volgens de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Utrecht (2021) en het Convenant Green Deal Zorg Rijnmond 2022-2025.

Leren & Ontwikkelen

Leren met de
Careyn Academie

In 2022 waren we gestart met de Careyn Academie en hebben we een nieuw Leermanagement-systeem (LMS) ontwikkeld. Hiermee hebben we kennis en ervaring omtrent leren en ontwikkelen bij elkaar gebracht en het aanbod Leren en Ontwikkelen zo gemakkelijk en toegankelijk gemaakt voor onze medewerkers.

Vanuit de Careyn Academie hebben we een aantal grote stappen gezet in de benodigde e-learningmodulen en scholingen voor medewerkers. De scholingen ondersteunen collega’s in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op het vlak van Bevoegd en Bekwaam te blijven, hun eigen vakmanschap, maar ook hun persoonlijke ontwikkeling en als teamontwikkeling.

Implementatie teambekwaamheid

In 2023 heeft het gesprek plaatsgevonden binnen de zorgteams over de teambekwaamheden VRH die ze nodig hebben om optimaal voldoen aan de VRH cliëntvraag. Dit traject liep naast de verplichte individuele Voorbehouden- en Risicovolle Handelingen – VRH. Binnen Careyn waren hiervoor succesvolle pilots gestart en afgerond. Hierbij zijn er in het eerste kwartaal praktische toolkits ontwikkeld voor onze teams met handvatten voor de benodigde teambekwaamheden.

Samenwerkend Leiderschap

Het programma Samenwerkend Leiderschap voor alle managers, kwaliteitsverpleegkundigen en businesspartners was in 2023 positief afgerond. Daarbij was er een nieuw leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld.

Opleidingsplan Volledig Pakket Thuis (VPT)

Het opleidingsplan Volledig Pakket Thuis (VPT) heeft als doel VPT-medewerkers te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden en geeft aandacht aan teamontwikkeling in de visie van VPT. Inmiddels zijn de VPT teams opgestart en werken zij actief met het opleidingsplan.

Breed opleidingsprogramma

In het opleidingsprogramma vanuit de Careyn Academie zijn alle leerwensen vanuit de gehele organisatie opgenomen. Dit opleidingsprogramma ondersteunt onze medewerkers bij het leren en ontwikkelen en draagt bij aan hun professionalisering. In de Academiewijzer wordt aangegeven wat er allemaal beschikbaar is. Daarnaast worden continu op basis van de jaaropdracht van de Academie nieuwe programma’s ontwikkelt en ontsloten. Het programma sluit aan bij de behoeftes en talentontwikkeling binnen het programma ‘Jij op 1’.

Totstandkoming van het Zorgcampus Nissewaard


In mei had minister Dijkgraaf de aanvraag voor een zorgcampus in Nissewaard goedgekeurd. Daarmee ligt de weg open naar een ‘Huis van de Toekomst’ op het gebied van zorg. De samenwerkingspartners hebben met elkaar afgesproken in het centrum van Spijkenisse een belangrijk praktijkleercentrum neer te zetten.

Op deze Zorgcampus volgen studenten en zorgprofessionals praktijkgericht onderwijs. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met bedrijven en zorginstellingen uit de regio. Er is veel aandacht voor de zorg van de toekomst. Omdat technologische vernieuwing een belangrijke pijler is noemen de initiatiefnemers de nieuwe zorgcampus dan ook een ‘Huis van de Toekomst’ op het gebied van de zorg.

Studenten runnen woongroep Weddesteyn


Bij Weddesteyn zijn we in februari een samenwerking gestart met mboRijnland. Via een bijzonder leerwerkarrangement mogen studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende met elkaar een woongroep runnen. Het gaat hierbij om een mix van BOL- en BBL-studenten van mboRijnland, MBO Utrecht en hbo-studenten van verschillende leerjaren. Zij draaien in gemengde samenstellingen zowel dag-, avond- als weekenddiensten in een huis met 12 bewoners.

Het doel van deze leerwerkarrangementen is het verhogen van het leerrendement voor de studenten en het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg van de bewoners. Linda Belletini, teamleider opleiding Verpleegkunde mboRijnland, is enthousiast: “We willen studenten opleiden tot medewerkers die goed en snel kunnen inspelen op de situatie en ook meer studenten een leerplaats kunnen bieden. Het traject zorgt voor een snellere zelfstandigheid van de student, die hiermee eigen regie heeft over zijn of haar leerproces. Kortom, een mooie manier van onderwijs in de praktijk.”

De studenten zijn verantwoordelijk voor het gehele zorgproces onder supervisie van gediplomeerde medewerkers. Iedere student heeft twee werkbegeleiders, een gediplomeerde collega en een ouderejaars student. De studenten volgen voorafgaand aan het traject een inwerkperiode waarmee ze in drieënhalve week worden voorbereid op hun start.

“Wat ik aan het werken in het leerhuis zo waardeer, is dat we met een team van verschillende studenten samenwerken; mbo, hbo, bol, bbl uit verschillende leerjaren en ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor de bewoners”, vertelt een van de studenten.
“Dit traject is van toegevoegde waarde, omdat we gezamenlijk kennis ontwikkelen en kennis delen voor het onderwijs en de praktijk. Daarmee verhogen we de kwaliteit van het onderwijs en de studenten zijn na hun opleiding direct inzetbaar in het werkveld”, vult Evelien Nap, docent Gezondheidszorg mboRijnland, aan.

Voor Careyn zitten er verschillende positieve kanten aan de samenwerking. Geja Lohman, locatiemanager Careyn Weddesteyn: “Het leerhuis biedt een veilig en innovatief leerklimaat aan de stagiaires van de opleidingen MBO Verpleegkundige en Verzorgende IG”.

Studenten werken met Revalidatiecliënten


In januari 2023 ondersteunden een groep eerstejaars studenten van het ROC Midden Nederland cliënten op de revalidatie-afdeling. Met een gezellig praatje, een spelletje of een wandeling.

De eerstejaars studenten van de opleiding bewegingsagoog van het ROC Midden Nederland zochten een kennismaking met ouderen voordat ze in het tweede jaar een stagekeuze gaan maken. Op de afdeling revalidatie van het Utrechtse Nieuw Tamarinde werden juist de mogelijkheden verkend om de cliënten vanuit een bredere benadering op gezondheid te ondersteunen. “Wat is voor u echt belangrijk?” was hen gevraagd. Het antwoord was glashelder: gezellig kletsen, een spelletje spelen of naar buiten voor een frisse neus. Die drie activiteiten worden nu uiteraard ook al georganiseerd, maar met 120 studenten erbij kunnen ze nog meer aan de behoefte rondom mentaal welbevinden, meedoen en lichaamsfuncties voldoen.

Zo bedacht, zo gedaan. Zeven momenten in drie weken waarin bewoners op eigen aangeven iets kunnen doen met ondersteuning van deze studenten. Op de vraag aan één van de cliënten hoe ze het ervaren had, antwoordde ze: “Ik vind het heel erg leuk. Thuis was ik altijd erg actief en dat kan nu even niet. Nu kan ik gewoon even lachen en praten. Hartstikke leuk dat we dit nog veel vaker gaan doen.”

Maar ook voor de studenten was het leuk en leerzaam. Wie mag er nu Rummikubben tijdens de les? Abbe zegt: “We hebben gelachen en dit is veel leuker dan een normale les op school. Je kunt echt iets doen voor deze mevrouw.” En Dajana voegt eraan toe: “Ik zou dit wel vaker willen doen. Ik had dit niet echt verwacht en vindt het eigenlijk wel heel erg leuk.”


Kwaliteit

Over naar 1 ECD

Begin december zijn we ook voor de intramurale organisatie overgegaan op het nieuwe Electronisch Cliënten Dossier (ECD). Een belangrijke mijlpaal waar veel mensen hard aan hebben gewerkt. 


De overgang naar het nieuwe ECD betekent een wisseling in systemen. Zo werkte we voorheen in ‘mijnCaress’ en dat veranderde naar de systemen Ons voor de zorg en Ysis voor behandeling en GRZ. Ook zijn we intramuraal overgestapt naar de zorgmethodiek Mikzo. 

We hebben deze systemen zorgvuldig uitgekozen om het ECD is gebruiksvriendelijker en eenvoudiger in gebruik te maken. De standaardinrichting zorgt voor minder administratie. Ook het (samen)werken in het dossier wordt makkelijker, want Ons® en Ysis staan met elkaar in verbinding. In de extramurale zorg werken we al langere tijd met Ons®. Ook andere zorgorganisaties werken met deze systemen.

Moderner en persoonlijker

De oude intramurale ECD-omgeving was minder gebruiksvriendelijk en ondersteunend aan ons werk. Zo moesten we vaak op meerdere plekken dezelfde informatie invoeren. Het was soms onnodig ingewikkeld en onoverzichtelijk, én belangrijke koppelingen zoals ZorgDomein ontbraken. Daarbij past het nieuwe ECD bij onze visie om dichtbij de mensen te blijven. Zo kunnen we gegevens makkelijker te delen met externe samenwerkingspartners.

Voor de overgang was een intensieve voorbereiding nodig met veel scholingen en e-learnings. Daarbij waren er handleidingen en werkinstructies beschikbaar gesteld en zijn er superusers aangesteld om de collega’s te ondersteunen. Na de overgang hebben we na de evaluatie de belangrijkste cijfers op een rijtje gezet.

 

Bekijk het overzicht 

Superuser Tamara over het ECD project


In 2023 hebben veel collega’s hard gewerkt aan de invoering van een nieuw intramuraal ECD.  EVV’er Tamara Tetenburg-Van Nieuwkerk was er vanaf het begin bij betrokken. “Eerst dacht ik: moet dat nou echt? En dat heb ik ook gewoon zo gezegd. Toen ik eenmaal het systeem voor me zag, gaf dat veel helderheid.”

Tamara is niet zomaar een collega. Als ‘superuser’ beantwoordde zij vragen over het nieuwe ECD van collega’s. Ook was ze lid van de werkgroep die alle veranderingen voor zorginhoud en behandeling in goede banen leidde. En dat allemaal naast haar werk als EVV’er op locatie Woerdblok.

Frisse (tegen)zin

“Mijn eerste reactie bij de aankondiging van het nieuwe ECD was: moet dit nou echt? Ik heb jaren met mijnCaress gewerkt en wist heel goed waar alles te vinden was. Veel collega’s vonden dat een moeilijk systeem, maar ik zat er helemaal in en legde het ook uit aan collega’s. Van mij hoefde het nieuwe ECD dus niet per se, maar veel kwaliteitsverpleegkundigen keken er reikhalzend naar uit. Echte weerstand had ik ook weer niet, mijn mentaliteit was ‘we gaan het gewoon doen’. In de voorbereiding voelde het dan ook prima allemaal. Ook toen het project in de versnelling ging, had ik zoiets van, kom maar door!”

Zien is snappen

“Collega’s wisten dat er een nieuw systeem aan ging komen. Ze kregen daar op allerlei manieren uitleg over. Maar pas als mensen ermee moeten gaan werken, zie je wat het met ze doet. Daarvoor zijn ze afwachtend. Ook toen ik zelf het systeem eenmaal voor me zag, gaf dat veel duidelijkheid. Pas bij de scholingen en e-learnings gaat het echt leven. Zelf heb ik twee dagen superusertraining gevolgd. Daar kregen we veel informatie, maar het had wat korter gemogen. Voor mij werkt het beter om er gewoon mee aan de slag te gaan. Maar uiteindelijk zijn scholingen wel nodig om uitleg aan collega’s te kunnen geven.”

De voorbereiding

“Het overzetten van gegevens ging heel gesmeerd. De kwaliteitsverpleegkundigen hadden hiervoor een supergoeie planning gemaakt waar je op kon inschrijven. Er stond wat lekkers klaar, we konden rustig zitten en het was duidelijk wat er moet gebeuren. De superusers deden ook hun deel én hielpen anderen. De werkgroep Zorginhoud en Behandeling, waar ik deel van uitmaakte, werd supergoed geleid. Mijn inbreng kon ik daar goed kwijt. Je ziet wel dat de input van een beperkt aantal locaties komt. Het zou beter zijn als dat Careynbreed is.”

Terugkijkend

“Alle respect naar mijn collega’s. Iedereen heeft het zo snel opgepakt! Ook de minder digivaardige collega’s en de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Er is ook goed gecommuniceerd, veel gedeeld, de locatie-nieuwsbrief is gebruikt voor tips. Het liep gewoon heel goed, en we hielpen elkaar. Iedereen wist ook de superusers goed te vinden. Cliënten en familie zijn blij met het nieuwe zorgportaal Caren. Het is fijn dat er meegelezen kan worden in de rapportages.”

En nu verder

“Het werken met twee systemen, dat is nog wel zoeken. Hoe die in elkaar schuiven, daarmee zijn we nog niet klaar. Vanochtend sprak ik bijvoorbeeld een psycholoog die niet in Ons® kan kijken en daardoor niet goed weet waar ze iets moet vastleggen. We moeten nog een kwaliteitsslag maken met z’n allen, om te zorgen dat we weten waar we dingen moeten neerzetten en kunnen terugvinden. Daarbij is samenwerking tussen de zorg en behandeldisciplines heel belangrijk.”

Gezonder Roosteren


Het project Gezonder Roosteren was in 2023 met succes afgerond. Anja Jonkers was toentertijd als Directeur Utrecht West nauw bij betrokken en was ongelooflijk trots op alle betrokken teams. Zij vertelt wat er allemaal is bereikt. 

“Ik ben ongelooflijk trots op alle teams die hier hard mee aan de slag zijn geweest. Het was echt een gezamenlijke prestatie. Iedereen heeft een bijdrage geleverd. Collega’s moesten wennen aan nieuwe roosterafspraken. Planners gingen aan de slag met het maken van basisroosters. Managers hebben hun teams intensief begeleid. De hele ondersteuning en ICT hebben administratief van alles opnieuw ingeregeld.”

Van elkaar leren 

“Onze planningsconsulenten zijn opgeleid om de kwaliteit van het roosteren te verbeteren. En ze werken in de hele organisatie professioneler samen. Bijvoorbeeld in vakgroepen om van elkaar te leren. Maar ook per locatie of regio, om meer grip op de eigen roosters te krijgen. We kunnen knelpunten in de roosters zo makkelijker oplossen.”

Ook intramurale invoering 

“Ook met de intramurale invoering van roostersysteem Ons® zijn we blij. We merken allemaal dat het fijn is dat je nu altijd en overal in je rooster kunt kijken. En het werkt werkt makkelijker voor planners. Het scheelt hen tijd en gedoe bij het roosteren. Ná de zomer gingen ook de behandelaren nog over naar roostersysteem Ons®. De stappen en tijdsinvestering van het ondertekenen en fiatteren zijn wel wennen, merken we. Daar gaan we nog goed naar kijken.”

Flexrooster

Eén van de uitwerkingen van het project Gezonder Roosteren is het flexrooster. Hiermee kunnen medewerkers zichzelf inplannen in een (extra) dienst in een intra- of een extramuraal team. Collega’s die werken in de wijk kunnen dus ook een keertje op een locatie werken. Of andersom.

We hebben tijdens het project een overzicht gemaakt van de gemaakte stappen binnen Gezonder Roosteren.


Bekijk het overzicht

Als je wil lezen hoe wij formeel verantwoording afleggen aan onze stakeholders, lees dan hier het kwaliteitsverslag

Klik hier voor het kwaliteitsverslag